Bréifkëschten zu Tréier

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Am Breitenstein 1-3 | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 15 Auer, 18.30 AuerSa: 12.45 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Fleischstraße 19 | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 14.45 Auer, 17 Auer, 18.15 AuerSa: 12.30 AuerSo: 10.45 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Hauptmarkt | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 15 Auer, 17.15 Auer, 18.30 AuerSa: 12.45 AuerSo: 11 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Hohenzollernstraße 2 | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 17.15 AuerSa: 10 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Irminenfreihof 1 | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 16.45 AuerSa: 10 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Karl-Marx-Straße / Feldstraße | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 16.45 AuerSa: 12.15 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Matthiasstraße 8 | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 15 Auer, 17.30 AuerSa: 12 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Matthiasstraße / Rodestraße | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 15.45 Auer, 17.15 AuerSa: 11.15 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Neustraße 1 | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 15 Auer, 16.45 Auer, 18.15 AuerSa: 12.30 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Nikolaus-Koch-Platz | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 14 Auer, 17 Auer, 18.15 AuerSa: 12.30 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Simeonstiftplatz | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 14 Auer, 17 Auer, 18.15 AuerSa: 12.30 Auer

Briefkasten (Deutsche Post)

Kategorie: Bréifkëscht
Simeonstraße 11 | 54290 Trier
gëtt eidel gemaacht: Mé-Fr: 15 Auer, 17.15 Auer, 18.30 AuerSa: 13 AuerSo: 11 Auer